Kategorie

Naše prodejna

Naše prodejna

Kontakt

Využijte naší obchodní linku
Po-Pá 7:00-15:30


+420 777 752 330

E-mail

1. Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti fy. Jan Szromek (dále jen "VOP") upravují vztahy při dodávkách zboží, software a služeb /dále jen jako celek "předmět plnění", nebo jednotlivě „zboží“ nebo „software“ anebo „služby“/ fy. Jan Szromek (dále jen „dodavatel“) k jejím zákazníkům. Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny za podmínek uvedených níže, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro dodavatele závazné pouze za předpokladu, že je dodavatel písemně uzná.

1.2. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou dodavatelem.

1.3. Písemným přijetím nabídky dodavatele, tj. jejím podpisem oprávněnou osobou, zákazník potvrzuje souhlas s těmito VOP. VOP obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se dodavatel a zákazník budou řídit s ohledem na ust. § 273 Obchodního zákoníku.

1.4. V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem smlouvy a VOP jsou rozhodující podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě, viz ust. § 273, odst. 2 Obchodního zákoníku.

2. Význam pojmů

Pro účely těchto VOP se použitými pojmy rozumí:
“Zákazníkem“ je osoba, která v souladu s těmito VOP vystaví dodavateli objednávku a která doručením podepsané nabídky dodavateli uzavře s dodavatelem smlouvu.
„Plněním“ se rozumí zboží nebo software dodávané a nebo služba poskytovaná dodavatelem v souladu s jeho předmětem podnikání.
„Zbožím“ se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v katalogu dodavatele názvem a číselným kódem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá dodavatel zákazníkovi.
„Software“ se rozumí speciální SW prostředky dodavatele pro programové vybavení PC (hardware)
„Službou“ se rozumí: výroba, instalace a oprava strojů; výuková a vzdělávací činnost; technické poradenství; projektování zařízení, jakož i záruční a pozáruční servis.
„Objednávkou“ se rozumí jednostranný úkon zákazníka učiněný vůči dodavateli s cílem obdržet od dodavatele konkrétní nabídku na předmět plnění.
„Nabídkou“ se rozumí návrh smlouvy vypracovaný dodavatelem v návaznosti na objednávku (poptávku) zákazníka. Nabídka se po jejím potvrzení, tj. po jejím podpisu zákazníkem a po jejím doručení dodavateli stává smlouvou, přitom nabídka zpravidla obsahuje:

 • obchodní firmu, příp. jméno a příjmení nebo název zákazníka; označení obchodní firmy dodavatele sídlo dodavatele; bydliště nebo místo podnikání u zákazníka - fyzické osoby, sídlo – u zákazníka - právnické osoby, IČO zákazníka a jeho DIČ je-li registrován jako plátce DPH; IČO a DIČ dodavatele; číslo zákazníka
 • označení /druh/ předmětu plnění, jeho cenu, množství a případně jakost
 • místo plnění, příp. osobu určenou pro převzetí předmětu plnění
 • dodací podmínky
 • dodací a fakturační adresu, jsou-li odlišné od bydliště, místa podnikání nebo sídla zákazníka
 • bankovní spojení a číslo účtu zákazníka
 • telefonické, faxové a příp. emailové spojení
 • platnost nabídky, rubriku pro potvrzení (podpis) nabídky zákazníkem
 • datum vystavení a podpis osoby pracovníka dodavatele oprávněného k odeslání nabídky

„Smlouva“ je uzavřena okamžikem, kdy zákazníkem potvrzená nabídka nabývá účinnosti. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení dodavateli.
„Potvrzením zakázky“ se rozumí jednostranný úkon dodavatele učiněný vůči zákazníkovi s cílem potvrdit realizaci smlouvy a upřesnit datum plnění.

3. Převoditelnost práv a závazků

3.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby.

3.2. Dodavatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osobu. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením služby třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

4. Uzavření smlouvy

4.1. V případě akceptace objednávky (poptávky) zašle dodavatel zákazníkovi nabídku jako návrh smlouvy (dále jen „návrh“). Návrh působí od doby, kdy dojde zákazníkovi. Návrh, i když je neodvolatelný, může dodavatel zrušit, dojde-li projev o zrušení zákazníkovi dříve nebo alespoň současně s návrhem. Dokud nebyl návrh přijat, může být odvolán, jestliže odvolání dojde zákazníkovi dříve, nežli odeslal potvrzení návrhu - smlouvu. Návrh nemůže být odvolán během lhůty, která je v něm stanovena pro přijetí, ledaže z jeho obsahu vyplývá právo ho odvolat i před uplynutím této lhůty, nebo je-li v něm vyjádřena neodvolatelnost. Návrh, třebaže je neodvolatelný, zaniká uplynutím lhůty, která v něm byla zákazníkovi určena pro přijetí, nebo uplynutím přiměřené lhůty, anebo dojitím projevu zákazníka o odmítnutí návrhu dodavateli. Včasné prohlášení zákazníka nebo jeho jiné včasné jednání, z něhož lze dovodit jeho souhlas, je přijetím návrhu. Včasné potvrzení návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy dojde dodavateli. Pozdní potvrzení návrhu má účinky včasného potvrzení pouze tehdy, pokud dodavatel o tom zákazníka v přiměřené lhůtě vyrozumí /např. potvrzením zakázky, apod./. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník podmiňuje potvrzení návrhu, jsou odmítnutím návrhu a jsou považovány za novou objednávku, která musí být dodavatelem následně písemně akceptována, jinak smlouva nevznikne.

4.2. Výkresy a podklady, které tvoří součást nabídky a které slouží pouze pro osobní potřebu zákazníka, nesmí být bez písemného svolení dodavatele rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám.

4.3. Zákazník je povinen zajistit, aby za jeho osobu podepsala nabídku dodavatele pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak dodavateli odpovídá za škodu.

5. Změna nebo zrušení smlouvy zákazníkem

5.1. Po potvrzení nabídky a po jejím dojití dodavateli, tzn. po uzavření smlouvy, je zákazník oprávněn změnu či zrušení smlouvy projednat s dodavatelem.

5.2. Dodavatel je oprávněn změnu či zrušení smlouvy odmítnout.

6. Jakost a provedení předmětu plnění

Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení nabídky – uzavření smlouvy.

7. Cena

7.1. Cena je stanovena dohodou jako smluvní. Cena, pokud není dohodnuta ve smlouvě jinak, se řídí platným ceníkem dodavatele. Ceny uvedené v ceníku dodavatele, jakož i ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany dodavatele až do okamžiku účinnosti smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné.

7.2. Cenu dodavatel v nabídce uvádí v CZK nebo v EUR s tím, že pokud je uváděna v EUR, pro přepočet na CZK se použije aktuální kurz ČNB, přitom aktuálním kursem ČNB se rozumí ČNB zveřejněný denní kurs platný do doby vyhlášení nového kursu.

7.3. Cena uváděná v nabídce zahrnuje vedle ceny předmětu plnění i související služby obvyklé pro předmět plnění. V případě sjednání podmínky „CPT“ zahrnuje i dopravné do místa plnění /určení/.

7.4. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty.

7.5.  Pokud bude cena za zákazníkem objednaný předmět plnění nižší než 1.000,- Kč bez DPH, je dodavatel oprávněn vedle ceny předmětu plnění účtovat zákazníkovi i manipulační poplatek ve výši 150,- Kč. Zákazník je povinen manipulační poplatek dodavateli zaplatit.  

8. Platební podmínky

8.1. Standardní platební podmínka poskytovaná dodavatelem je platba po dodání předmětu plnění se splatností ceny 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

8.2. Na návrh zákazníka lze ve smlouvě dohodnout odlišné platební podmínky.

8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zaplacení ceny nebo její zálohy za předmět plnění předem.

8.4. V případě, že zákazník není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny nebo její části, je povinen neprodleně, avšak vždy nejpozději před koncem lhůty splatnosti, informovat dodavatele a požádat ho o změnu termínu splatnosti. Neučiní-li tak, či nedojde-li k dohodě o prodloužení termínu splatnosti, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná pátým dnem po jejím vyúčtování.

8.5. Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.

8.6. Datum zdanitelného plnění se řídí datem plnění předmětu plnění, viz ustanovení bodu 9.3) VOP.

8.7. Faktura se považuje za doručenou třetí (3.) den po jejím odeslání na adresu zákazníka.

8.8. Peněžitý závazek zákazníka je splněn dnem připsání dlužné částky na účet dodavatele.

8.9. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet dodavatele. Dodavatel není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

8.10. Dodavatel je oprávněn z důvodu prodlení zákazníka se zaplacením ceny nebo její části požádat zákazníka o vydání předmětu plnění a předmět plnění od zákazníka odvést, přitom zákazník v této souvislosti je povinen dodavateli sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit dodavateli vstup k němu a předmět plnění mu vydat.

8.11. Všechny slevy z ceny budou zákazníkovi poskytnuty pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním libovolného peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.

8.12. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

8.13. Zákazník je povinen uhradit dodavateli všechny odůvodněné výdaje a náklady vynaložené a vzniklé v důsledku zákazníkova jednání nebo opomenutí, kvůli kterému nemohl dodavatel plnit své závazky dle smlouvy nebo těchto VOP. Nárok na náhradu škody převyšující tyto výdaje zůstává nedotčen.

8.14. Při nákupu na e-shopu vzniká zákazníkovi povinnost, v případě vrácení zboží bez udaní důvodu do 14 dní, uhradit dodavateli náklady na dopravu. V případě dobírky nebo již uhrazené faktury, se při vrácení peněz zákazníkovi tato částka snižuje o náklady, které jsou udané ve faktuře. Odstoupení od smlouvy je ze strany zákazníka, tudíž náklady ponese on.

9. Termín plnění

9.1. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti předmětu plnění a na provozních možnostech dodavatele.

9.2. Dodavatel je oprávněn bez jakéhokoli postihu ve výjimečných případech a po předchozím upozornění zákazníka termín plnění uvedený ve smlouvě a dále upřesněný v Potvrzení zakázky prodloužit.

9.3. Je-li sjednán osobní odběr zákazníkem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci předmětu plnění, zejména software, u zákazníka, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení dodavatele, že předmět plnění je připraven k předání, resp. že dodavatel je připraven k neodkladné instalaci předmětu plnění. Nepřevzetí předmětu plnění či neumožnění instalace zákazníkem nemá vliv na řádné splnění termínu plnění ze strany dodavatele.

9.4. Nesplnění předmětu plnění z důvodů ležících na straně dodavatele nezakládá právo zákazníka na uplatnění náhrady škody vůči dodavateli. Výjimku z tohoto ujednání tvoří sankční podmínky sjednané ve smlouvě.

10. Místo plnění

10.1. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění místo uvedené v označení zákazníka.

10.2. Náklady spojené s dodáním předmětu plnění, tzv. dopravné, jsou v případě sjednání doložky CPT součástí ceny uvedené ve smlouvě. V takovém případě dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů v objednávce je oprávněn určit adekvátní způsob dopravy jako např. dopravu veřejným dopravcem, vlastní, poštovní, expresní službou apod.

11. Předání a převzetí předmětu plnění

11.1. Zákazník je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat množství a druh předmětu plnění.

11.2. Zjistí-li zákazník nesoulad s dodacím listem, přepravním listem, předávacím protokolem nebo jiným obdobným dokumentem (dále jen „dodacím listem“), popř. zjistí-li zjevné poškození obalu nebo samotného předmětu plnění, je povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu a současně tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo doručiteli zásilky.

11.3. Při zjištění rozdílu v množství, druhu nebo jakosti předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je zákazník povinen podat dodavateli písemnou reklamaci do 5 pracovních dnů od jeho převzetí. Na pozdější reklamace nemá dodavatel povinnost brát zřetel s tím, že pokud nebude dohodnuto písemně jinak, později uplatněná reklamace dodavatele nezavazuje.

11.4. Zákazník se zavazuje, že zajistí převzetí předmětu plnění dle pokynů dodavatele, pokud budou takové pokyny dodavatelem vydány, a že nezmění ani neodstraní žádné štítky, nápisy ani žádná jiná označení, která na předmětu plnění umístil dodavatel nebo výrobce. 

11.5. Zákazník je povinen převzít předmět plnění. V případě nepřevzetí zásilky je zákazník povinen uhradit náklady na doručení, a způsobenou škodu.

12. Vlastnické právo

12.1. Dodavatel se zavazuje převést na zákazníka vlastnické právo k předmětu plnění dnem, kdy zákazník zcela zaplatí cenu předmětu plnění včetně DPH. Až do okamžiku úplného zaplacení ceny včetně DPH je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případě, že bude začleněn do systému, který je majetkem zákazníka.

12.2. Pokud předmět plnění bude zákazníkem upraven nebo spojen s jinou movitou věcí, ke které nemá dodavatel vlastnické právo, dodavatel se stává až do okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu plnění podílovým spoluvlastníkem nové věci ve výši podílu odpovídajícímu poměru hodnoty upraveného nebo spojeného předmětu plnění k hodnotě nové věci.

12.3. Je-li předmět plnění, jehož cena nebyla zákazníkem dosud plně zaplacena, spojen s movitými nebo nemovitými věcmi, zákazník z důvodu zajištění zaplacení ceny je povinen neprodleně postoupit dodavateli všechny své pohledávky společně s jejich příslušenstvím a se všemi vedlejšími právy, které mu přísluší jako úhrada za toto spojení. Pro výši postoupených pohledávek platí odpovídajícím způsobem ustanovení bodu 12.2 věta druhá těchto VOP.

12.4. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání s předmětem plnění, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

12.5. Zákazník je povinen dodavateli neprodleně oznámit poškozování práv k předmětu plnění třetí osobou.

13. Záruka za jakost předmětu plnění

13.1. Dodavatel odpovídá za jakost předmětu plnění po dobu dvanácti měsíců, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené ve smlouvě, platí ujednání uvedené ve smlouvě. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené v těchto VOP a pokud nebude záruční doba upravena ve smlouvě, platí ujednání uvedené v těchto VOP.

13.2. Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí předmětu plnění zákazníkem.

13.3. Dodavatel v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

13.4. K odstranění vady, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak, je dodavatel oprávněn určit osobu, která bude pro zákazníka záruční opravy zboží nebo software výhradně provádět /dále jen „poskytovatel záručního servisu“/. Zákazník je povinen určeného poskytovatele záručního servisu akceptovat.

13.5. Dodavatel nese náklady na záruční opravy, jakož náklady i na náhradní díly dodávané v záruční době ze svého. Na vyměněný náhradní díl poskytuje dodavatel smluvní záruku v délce šesti měsíců od jeho převzetí zákazníkem.

13.6. Dodavatel je před poskytnutím záručního servisu oprávněn sám nebo prostřednictvím zmocněného poskytovatele záručního servisu prověřit nárok zákazníka na provedení záručního servisu a případně odmítnout záruční servis u předmětu plnění, který je znehodnocen, pozměněn, nebo poškozen zásahem ze strany zákazníka, jeho pracovníků nebo třetích osob.

13.7. Výše uvedená záruka se nevztahuje:

a) na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí

b) na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než poskytovatelem záručního servisu

c) na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, ČSN a běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,

d) na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, chybnou montáží zákazníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, použitím jiného neoriginálního náhradního dílu nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není dodavatelem ovlivnitelný.

e) na vady vzniklé z důvodu, že předmět plnění byl instalován do zařízení, které není na současné úrovni odpovídajících technických úprav, nebo na vady vzniklé z důvodu, že na předmětu plnění byly provedeny jiné úpravy než takové, které pro něj stanoví výrobce, dodavatel či poskytovatel záručního servisu.

13.8. Záruka za jakost software je splněna odstraněním vady nebo náhradním plněním.

13.9. Vyměněná vadná část předmětu plnění /vadný díl, součástka/ v době záruční doby se stává vlastnictvím dodavatele.

13.10. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli, resp. poskytovateli záručního servisu, potřebný čas a místo pro provedení opravy /odstranění/ vady, jakož i případně potřebný čas pro dodávku a montáž náhradního dílu.

13.11. Zákazník má z titulu neodstranění vady nebo nedodání náhradního dílu anebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebo dodávka náhradního dílu nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem.

13.12. Jiná práva, než práva uvedená ve smlouvě nebo v těchto VOP, zákazníkovi z titulu přijaté záruky nevznikají.

14. Reklamace

14.1. Projev vady předmětu plnění je zákazník povinen dodavateli nahlásit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po jeho zjištění.

14.2. Zákazník je povinen učinit hlášení projevu vady telefonicky, faxem nebo v elektronické podobě na emailovou adresu dodavatele, a neodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů, ho potvrdit doporučeným dopisem.

14.3. Oznámení projevu vady jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 15.2) VOP, není považováno za reklamaci, a proto se na ně nevztahují ustanovení uvedené v článku 14) VOP

14.4. Při hlášení projevu vady je zákazník povinen uvést:

a) řádné označení zákazníka a jeho číslo, místo, kde se vadný předmět plnění nachází,

b) jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,

c) v písemném potvrzení datum a hodinu nahlášení vady,

d) identifikaci předmětu plnění, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně čísla dodacího listu (předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu)

e) popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,

f) termín, kdy je možné provést prohlídku nebo opravu.

14.5. Při řešení vady je postupováno dle standardních servisních podmínek dodavatele nebo poskytovatele záručního servisu, pokud není v následně uzavřené Smlouvě o poskytnutí servisu sjednáno jinak.

14.6. Zjistí-li dodavatel nebo poskytovatel záručního servisu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého, a to ve výši platných sazeb dodavatele, resp. poskytovatele záručního servisu.

15. Utajení informací

15.1. Dodavatel a zákazník se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti prováděné na základě smlouvy nebo její realizací, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu smlouvy.

15.2. Dodavatel a zákazník se zavazují s těmito informacemi zacházet dle § 271 Obchodního zákoníku. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení platnosti smlouvy.

16. Odpovědnost za škodu

16.1. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením obchodního zákonu.

16.2. Po dodání předmětu plnění odpovídá dodavatel za případné škody na předmětu plnění jen za předpokladu, že ke škodě na předmětu plnění dojde v době poskytování záručního servisu a pokud současně bude předmět plnění v držení dodavatele nebo poskytovatele záručního servisu.

16.3. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu předmětu plnění a jeho funkčních vlastností.

16.4. Dodavatel ručí zákazníkovi za skutečně vzniklou škodu, kterou omezuje do výše částky, kterou zákazník dle smlouvy do okamžiku vzniku škody za předmět plnění, kterého se škoda týká, zaplatil. Rozsah této odpovědnosti nemůže být za žádných okolností rozšířen, s čímž zákazník souhlasí.

16.5. Dodavatel a zákazník vycházejí shodně z předpokladu, že zákazník sám nejlépe zná svoji firmu, její vnitřní uspořádání, své ekonomické a podnikatelské záměry, cíle a očekávání a má všechny předpoklady a možnost předvídat jakékoli ztráty, ke kterým může v souvislosti s těmito VOP na jeho straně dojít. Smluvní strany vycházejí dále z předpokladu, že zákazník pečlivě zvážil podmínky těchto VOP, včetně všech omezení a výjimek a že jedině zákazník mohl nejlépe popsat a určit potřeby své firmy v souvislosti s předmětem plnění. Zákazník se zavazuje uzavřít takové pojištění, které bude nejvhodnější vzhledem k jeho vědomostem, poměrům a jiným okolnostem týkající se smlouvy, těchto VOP a předmětu plnění. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy dodavatel proto neodpovídá zákazníkovi za jakékoli nepřímé, nahodilé a následné škody, spočívající například v nedosažení očekávaného zisku, ztráty smluv, dat, provozního času nebo ztráty užívání jakéhokoliv zařízení či procesu, nebo za nedosažení předpokládaných výsledků v provozu firmy a nesplnění podnikatelských záměrů.

17. Okolnosti vylučující odpovědnost

17.1. Odpovědnost dodavatele či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a) v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 60 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.

b) v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

17.2. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

18. Výlučná úprava vzájemných vztahů

18.1. Veškerá práva a závazky dodavatele a zákazníka ve věci předmětu plnění jsou upraveny výhradně smlouvou a těmito VOP ve znění všech platných dodatků a příloh. Všechny dohody nebo prohlášení, ať písemná nebo ústní, související s předmětem plnění a učiněná před účinností smlouvy jsou neplatná, nikoho nezavazují a nikdo nemůže na jejich základě vznášet jakékoli nároky.

18.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou prostřednictvím oprávněných zástupců dodavatele a zákazníka.

19. Vzdání se práva

Pokud se dodavatel vzdá určitého práva v případě porušení nebo nedodržení ustanovení smlouvy nebo těchto VOP ze strany zákazníka nebo pokud se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva, jež mu podle smlouvy nebo těchto VOP náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.

20. Doručování písemností

20.1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito VOP (dále jen "oznámení") musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána doporučenou poštou s předplaceným poštovným, a to do sídla dodavatele nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.

20.2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.

20.3. Oznámení zaslaná faxem nebo elektronickou poštou se považují pouze za informativní, bez právních účinků. Za doručená se považují v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

21. Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou dodavatele a zákazníka nebo odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který nastane doručením projevu vůle druhé straně, z těchto důvodů:

a) zákazník

 • bude v prodlení s plněním peněžitého závazku déle než 30 dnů od data splatnosti
 • užívá předmět plnění v rozporu se smlouvou a těmito VOP
 • vstoupí do likvidace anebo bude na jeho majetek podán návrh na prohlášení konkursu a nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs nebo bude zamítnut návrh na prohlášení konkursu z důvodu, že majetek zákazníka nepostačuje ani k úhradě nákladů konkursu
 • jiným způsobem poruší VOP

b) dodavatel

 • po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení bodu 9.2) těchto stanov nedodá předmět plnění ani následně po písemném upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty zákazníkem

22. Rozhodné právo, řešení sporů

24.1. Smlouva a tyto VOP, jakož i vztahy dodavatele a zákazníka výslovně ve smlouvě nebo v těchto VOP neupravené se řídí českým právním řádem, konkrétně se řídí obchodním zákonem.

24.2. Dodavatel a zákazník se zavazují řešit případné spory smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoli strana žalobu na vyřešení sporu v souladu s obecně závaznými právními předpisy u věcně a místně příslušného soudu.

23. Oddělitelnost

Stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy nebo těchto VOP neplatné nebo neúčinné, zůstává tím platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VOP nedotčena. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě, uzavřou dodatek ke smlouvě, obsahující nové ustanovení, které bude svým obsahem a smyslem nejbližší ustanovení, které se stalo neplatným nebo neúčinným.

24. Platnost VOP

Tyto VOP jsou platné dnem 1. ledna 2007.


Výrobci